Your Site: >>Index>>Postal Code>>Inner Mongolia

 

Area Code and Postal Code in Inner Mongolia Province
Area Area Code Postal Code
Area of Huhehaote
City of Huhehaote 0471 010000
Xincheng District 0471 010000
The Hui Distirct 0471 010000
Yuquan District 0471 010000
Tumotezuo Qi 0471 010100
Tuoketuo County 0471 010200
Helinge'er County 0471 011500
Qingshuihe County 0471 011600
Wuchuan County 0471 011700
Area of Hulunbei'er
City of Hulunbei'er 0470 021000
Haila'er District 0470 021000
Ewenki Autonomous Banner 0470 021100
Xinba'erhu Zuoqi 0470 021200
Xinba'erhu Youqi 0470 021300
Manzhouli County-level City 0470 021400
Chenba'erhu Qi 0470 021500
Yakeshi County-level City 0470 022150
E'ergu'na County-level City 0470 022250
Genhe County-level City 0470 022350
Oroqen Autonomous Banner 0470 022450
Zhalantun County-level City 0470 162650
Arong Qi 0470 162750
Molidawa Daur Autonomous Banner 0470 162850
E'erguna Youqi 0470 022200
Molidawa Qi 0470 162800
Area of Baotou
City of Baotou 0472 014000
Donghe District 0472 014000
Kundulun District 0472 014000
Qingshan District 0472 014000
Baiyun Mine District 0472 014000
Tumote Youqi 0472 014100
Guyang County 0472 014200
Da'erhanmaoming'an Lianheqi 0472 014500
Baiyun'ebo 0472 014000
Damao Qi 0472 014300
Area of Wuhai
Wuhai 047300 016000
Haibowan District 047300 016000
Hainan District 047300 016000
Wuda District 047300 016000
Area of Wulanchabu
Siziwang Qi 0474 011800
Jining District 0474 012000
Fengzhen County-level City 0474 012100
Chaha'er Youyi Qianqi 0474 012200
Zhuozi County 0474 012300
Chaha'er Youyi Houqi 0474 012400
Huade County 0474 013350
Shangdu County 0474 013400
Chaha'er Youyi Zhongqi 0474 013500
Xinghe County 0474 013650
Liangcheng County 0474 013750
Area of Tongliao
City of Tongliao 0475 028000
Ke'erqin District 0475 028000
Ke'erqin Zuoyi Houqi 0475 028100
Kulun Qi 0475 028200
Naiman Qi 0475 028300
Kailu County 0475 028400
Zhalute Qi 0475 029100
Huolinguole County-level City 0475 029200
Ke'erqin Zuoyi Zhongqi 0475 029300
Ke'erqin Youyi Qianqi 0475 137700
City of A'ershan 0475 137800
Area of Chifeng
City of Chifeng 0476 024000
Hongshan District 0476 024000
Yuanbaoshang District 0476 024000
Songshan District 0476 024000
Ningcheng County 0476 024200
Ao'han Qi 0476 024300
Kalaqin Qi 0476 024400
Wengniute Qi 0476 024500
Balin Youqi 0476 025150
Lin'xi County 0476 025250
Keshiketeng Qi 0476 025350
Balin Zuoqi 0476 025450
Aluke'erqin Qi 0476 025500
Area of E'erduosi
Dalate Qi 0477 014300
Etuoke QianQi 0477 016200
Etuoke Qi 0477 016100
Dongsheng District 0477 017000
Zhuge'er Qi 0477 017100
Yijinhuoluo Qi 0477 017200
Wushen Qi 0477 017300
Hangjin Qi 0477 017400
Area of Bayannao'er
Bayannao'er 0478 015000
Wulate Qianqi 0478 014400
Linhe District 0478 015000
Wuyuan County 0478 015100
Dengkou County 0478 015200
Wulate Zhongqi 0478 015300
Hangjin Houqi 0478 015400
Wulate Houqi 0478 015500
Wulate Qianzhen 0478 014400
Wulate Zhongzhen 0478 015300
Wulate Houzhen 0478 015500
Area of Xilin'guole Meng
Xilin'guole Meng 0479 026000
Amasha Qi 0479 026100
Sunete Zuoqi 0479 011300
Sunete Youqi 0479 011200
Abaga Qi 0479 011400
Erlianhaote County-level City 0479 012600
Xianghuan Qi 0479 013250
Zhengxiangbai Qi 0479 013800
Xilinhaote County-level City 0479 026000
Dongwuzhumuqin Qi 0479 026300
Xiwuzhumuqin Qi 0479 026200
Taipusi Qi 0479 027000
Zhenglan Qi 0479 027200
Duolun County 0479 027300
Keyou Zhongqi 0479 029400
Area of Xing'an Meng
Ke'erqin Zuoyi Qianqi 0482 137400
Ke'erqin Youyi Zhongqi 0482 029400
Wulanhaote County-level City 0482 137400
A'ershan County-level City 0482 137400
Tuquan County 0482 137500
Zhalaite Qi 0482 137600
Area of Ala'ershan Meng
Ejina Qi 0483 735400
A'lashan Zuoqi 0483 750300
A'lashan Youqi 0483 737300

 

Organized by China National Philatelic Corporation(CNPC)
Designed by CNPC Information & Technology Department
E-mail:info@cpi.com.cn
ICP Number:000068
Copyright © CNPC. All rights reserved.