Your Site: >>Index>>Postal Code

Area Code and Postal Code in China

Beijing Tianjin Hebei Shanxi
Inner Mongolia Liaoning Jilin Heilongjiang
Shanghai Jiangsu Zhejiang Anhui
Fujian Jiangxi Shandong Henan
Hubei Hunan Guangdong Guangxi
Hainan Chongqing Sichuan Guizhou
Yunnan Xizang(Tibet) Shanxi Gansu
Qinghai Ningxia Xinjiang Hong Kong
Macao Taiwan    
Organized by China National Philatelic Corporation(CNPC)
Designed by CNPC Information & Technology Department
E-mail:info@cpi.com.cn
ICP Number:000068
Copyright © CNPC. All rights reserved.